دستم مقابل ننوشتن بسته است!
گفت‌وگو با مجتبا هوشیار محبوب نویسنده‌ی رمان «آن‌ها با شاعری که خیلی دوستش داشتند، بد تا کردند».