کتاب‌خوانی با مصائبِ نامرئی!
امروز 20 آبان‌ ماه آغاز هفته‌ی کتاب است بر همین اساس نگاهی به بحران کتاب‌خوانی در ایران می‌کنیم.