آخرین وضعیت جایزه‌ی جلال
هیئت علمی هفته‌ی آینده معرفی می‌شود.