ساده بنویسید
توصیه‌ی مهم پدر داستان‌نویسی نوین به نویسندگان.