موافقان و مخالفان ژانرنویسی
آیا ژانرنویسی می‌تواند در بازار کتاب ظرفیت‌هایی ایجاد کند؟