بهار؛ شاعر شعرهای ماندگار!
کدکنی: شعر بهار همه‌ی نسل‌‏ها را تسخیر کرده.