متخصصین سانسور چقدر باید این دفتر را زیر و رو کنند
انتقاد تند سیدعلی صالحی از عدم صدور مجوز برای آثارش.