قاچاقچی کتاب را همه می‌شناسیم!
مدیر انتشارات ققنوس: کاهش جوایز ادبی و نقدها و معرفی‌های مطبوعاتی وضعیت اقبال عمومی به داستان ایرانی را کم کرده.