داستان کوتاه؛ برشی از زندگی مردمان له شده
گفت‌وگوی منتشر نشده با فتح‌اله بی‌نیاز.