ژانرهایی که ما در ایران نه زمینه‌اش را داریم و نه می‌توانیم
کیهان یهمنی: ما وقتی می‌توانیم بر ژانر خاصی سرمایه‌گذاری کنیم که مشکل کتاب‌خوانی در کشورمان حل شده باشد.