تحقیر رئالیسم، ادبیات ما را الکن کرده
بازخوانی آثار محمود دولت‌آبادی در گفت‌وگو با امیرحسن چهل‌تن به‌مناسبت انتشار کتاب «محمود دولت‌آبادی».