ژانرنویسی لطفی ندارد اگر...
امین فقیری: در صورتی که ژانر باعث شود فرد در یک چارچوب قرار بگیرد و کارهای دیگری را تجربه نکند، لطفی ندارد.