صدای نویسنده‌ی دیگری را سرقت نکنید
اگر می‌خواهید نویسنده‌ی موفقی شوید، توصیه‌‌ی استفن کینگ را آویزه‌ی گوشتان کنید.