وقت خود را برای خوشحالی دیگران هدر ندهید
اگر می‌خواهید نویسنده‌ی موفقی شوید، توصیه‌‌ی استفن کینگ را آویزه‌ی گوشتان کنید.