خطا در ترجمه و بدفهمی در ترجمان
یادداشت محمد قائد درباره‌ی شرایط کلی نگارش و ویرایش در ایران.