انسان معاصر انسانی وابسته به جهان است
گفت‌وگو با سال بلو، نویسنده‌ی امریکایی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات.