مسائلی که ژانرنویسی را تهدید می‌کند
پدرام رضایی‌زاده: اگر با ساده‌انگاری و نگاه کاسب‌کارانه به سمت ژانرنویسی نرویم قطعن می‌تواند به ادبیات ما کمک کند.