نسل من پر از سوال است
روایت ملاحت نیکی از رمان «پدرکشی».