ایتالیایی‌ها مشتری کدام کتاب‌های ایرانی هستند؟
گفت‌وگو با رئیس اتحادیه‌ی ناشران ایتالیا.