رژیم پینوشه عامل مرگ شاعر؟
نرودا از سرطان نمرده است.