وزارت ارشاد به رونق ادبیات بازاری کمک کرده‌
حسین نوش‌آذر: کدام اثری را در ادبیات معاصر ایران سراغ دارید که بتواند با «در جبهه غرب خبری نیست» اریش ماریا رمارک پهلو بزند؟