ویراستار مشاور نویسنده است
جایگاه ویرایش محتوا در ادبیات داستانی.