مخاطب بی‌رحم می‌خواهیم!
«ژانرنویسی» قدم زدن در تاریکی است.