پیش از آب شدن برف‌ها
«رونمایی از رمانِ محمد میرقاسمی با حضورِ محمدحسن شهسواری، فرشته احمدی، و جمعی از اهالیِ ادب در روزِ ۴ اردیبهشت ۹۳.»