تا به حال شده کتابی را بخواهی و نیابی؟
سهم ما از کتاب‌فروشی‌های زیرزمینی خیابان انقلاب.