نمی‌شود ژانرنویسی نباشد
مهشید میرمعزی: ژانر به مشخص شدن تکلیف خواننده کمک می‌کند.