دو ترجمه‌ی متفاوت از تازه‌ترین کتاب آنا گاوالدا
با نام «پس‌پرده» و «زیر پوست زندگی».