برای تولید کتاب‌های ما درختی قطع نمی‌شود
رویکرد محیط زیستی یک کتاب‌فروشی در راسته‌ی خیابان انقلاب که ویترین خود را با کاکتوس‌ها و گلدان‌های کوچک تزیین کرده.