وقتی موزه‌ی «نیما» انبار می‌شود!
گشتی در خانه‌ی پدری پدر شعر نو.