داستان بهانه‌ی فلسفه یا فلسفه انگیزه‌ی داستان؟
بررسی تطبیقی فیلم و کتاب قطار شبانه‌ی لیسبون.