چه‌ کسی «قضیه‌ی مترانپاژ» را ترجمه کرد؟
گزارشی از مصایب نبود قانون کپی‌رایت در ایران.