جایزه‌ی مهرگان
عملکرد شش‌ ماهه‌ی دبیرخانه و هیئت داوران.