رادیو‌ شهرزاد
«فسمتِ هشتم از همنواییِ موسیقی و کلمات را با هم بشنویم.»