اول اردیبهشت‌ماه، یادروزِ سعدی
«برگزاریِ نشستِ علمیِ هفدمین سالِ یادروز سعدی با موضوع «سعدی؛ سنت و نوآوری» و با حضور سیروس شمیسا، و غلامرضا خاکی و...»