خاطراتِ ایرانِ دوریس لسینگ
«لسینگ شیرجه زده است وسطِ دریای ذهنش، مدام در آن غوطه می‌خورد، بالا و پایین می‌رود و با هر بار بالاوپایین رفتن، تصاویری را از گذشته‌اش به‌ یاد می‌آورد.»