همسایه با گوزن‌ها
«صفحه‌ی ۲۰ از کتابِ «همسایه‌ها» نوشته‌ی احمد محمود را با هم بخوانیم.»