حاشیه‌‌ی اعطای نوبل ادبیات
جشن هواداران «موراکامی» برای نوبل «ایشی‌گورو».