جهان روزبه‌روز علمی‌تخیلی‌تر و فانتزی‌تر می‌شود
روایت جوی فاولر از رمان‌هایش و جهان داستان‌ها و آدم‌هایش.