شعرهایی از فصلنامه‌ی رندان
«دو شعر از «ازرا پاوند» و «ماری لوندکویست» شاعرِ سوئدی.»