نظریه‌ی معنا و متن در حوزه‌ی زبان‌شناسی
«در گفت‌و‌گو با ایگور ملچوک از چهره‌های شناخته شده در میانِ زبان شناسانِ دنیا.»