جالی خالی تشکل‌های صنفی مستقل در ادبیات
نگاهی به حواشی پیرامون انجمن صنفی داستان‌نویسان استان تهران.