مقوله‌ی تاثیرپذیری نویسندگان
بررسی تطبیقی «گدا» از نجیب محفوظ و «سقوط» آلبر کامو.