انجمن صنفی داستان‌نویسان یک گروه، حزب یا باند نیست
دلایل عدم ثبت انجمن صنفی داستان‌نویسان استان تهران.