صمدهای بهرنگی
به مناسبت انتشار «زنده‌باد قانون و داستان‌های دیگر».