دایی‌جان ناپلئون دوران مدرن: جنگ کازرون ترانه علیه شعر!
تفاهم‌ها و سوتفاهم‌های ترانه‌سرایان و شاعران.