این روزها همه نویسنده‌اند شما چطور؟
تب نویسندگی در یک نسل رویازده‌ی سطحی.