۱۵۰ سال است کتاب می‌فروشیم
کتابفروشی اسلامیه، یک مغازه پیر و خسته در خیابان ۱۵ خرداد.