هرگز راضی نباش
توصیه‌های ویلیام فاکنر به نویسنده‌ها.