چقدر مخاطب جهانی داریم؟
نشر ایران در ویترین کتابفروشان ترکیه.