مخاطب، تنها پادشاه رمان ژانر‌
محمدحسن شهسواری در رونمایی از مجموعه رمان ژانر.